<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Certifiering försäkrar att inredningsskivan fungerar

By Terhi Bergius


För att inredningsskivor ska vara lämpliga för sin uppgift förutsätts att de uppfyller flera tekniska krav. De viktigaste egenskaperna för en inredningsskiva rör säkerheten: konstruktionens styrka, brandsäkerhet och miljöpåverkan.

Därtill kan man för produkterna även förvänta sig bl.a. ursprungsintyg, miljöcertifikat samt påvisande av egenskaper enligt landsspecifika förordningar. Eftersom byggnation ofta står under både lokal och riksomfattande övervakning, så är det en djungel av standarder och kvalitetsbeteckningar att ta hänsyn till.

 

Alla parter uppskattar bekymmersfritt byggande

Puucomp viilulevyt

Tack vare certifikat kan alla parter inom byggandet försäkra sig om att produkterna uppfyller alla säkerhets- och myndighetsbestämmelser. En certifierad eller klassificerad produkt kan man köpa utan bekymmer, eftersom det då finns officiell dokumentation över att kraven har uppfyllts.

Miljöministeriet förutsätter att byggprodukter är säkrade och i enlighet med principerna för hållbar utveckling och minimala hälsorisker. Byggprodukter får användas när de uppfyller de väsentliga tekniska krav som förordnas i markanvändnings- eller bygglagen eller med utgångspunkt från följande,

 • konstruktionens styrka och stabilitet 
 • brandsäkerhet
 • hälsoaspekter 
 • användarvänlighet
 • tillgänglighet
 • bullerskydd och ljudförhållanden samt 
 • energieffektivitet.

Finlands byggbestämmelser har samlats på Miljöministeriets sidor.

 

Teknisk funktionalitet och harmoni

Vägg- och takkonstruktioner bör vara både tekniskt och funktionellt ändamålsenliga. I Europa är CE-beteckningen obligatorisk för de byggprodukter som har en produktstandard. CE-beteckningen underlättar sinsemellan jämförelser av olika, även av olika material, tillverkade produkter. Detta gynnar byggplanerare och konsumenter, eftersom det är lättare att jämföra byggprodukters prestandadeklarationer med varandra. Puucomps inredningsskivor har CE-beteckning.

Puucomp viilulevytEgenskaperna för en produkt med CE-beteckning meddelas alltid på samma sätt. Beteckningen innebär att tillverkaren försäkrar att byggproduktens egenskaper följer den europeiska produktstandarden eller har ett europeiskt tekniskt godkännande. Test av CE-märkta produkter har genomförts enligt testmetoden för harmoniserad produktstandard och dess prestandanivå följer den befintliga prestandadeklarationen. Prestandan meddelas med prestandadeklarationen DoP (Declaration of Performance). Prestandadeklarationen visar för vilken slags andvändning produkten lämpar sig för.

Det är alltså inte fråga om en kvalitetsbeteckning, CE-beteckningen i sig garanterar inte produktens användbarhet i byggobjektet. Detta bör alltid bedömas separat och utifrån varje individuella projekt och användningsområde, på basis av lokala byggförhållanden samt byggförordningar.

 

Brandsäkerheten är en del av en kvalitativ inredning

I Finland har Miljöministeriet skapat förordning om byggnaders brandsäkerhet. Byggnaderna delas i Finland in i tre brandklasser: P1, P2 och P3. Bruksändamålet och brukssättet bestämmer vilka brandsäkerhetsegenskaper byggmaterialen skall uppfylla. Materialen delas in i klasser utifrån hur de inverkar till att brand uppstår, sprids, rökproduktion och bildning av brinnande droppar.

Puucomp viilulevytI olika delar av samma byggnad kan det krävas olika brandegenskaper: till exempel ska innerväggarna i trappuppgångar och andra utgångsvägar utrustas med inredningsskivor som till brandklassen påvisar utmärkt brandtålighet.

Moderna träprodukter erbjuder nya möjligheter för förverkligande av inredningar. Finlands första inredningskiva av träfaner som uppfyller den mer krävande A2-brandklassen är tillverkad av Puucomp. Produkten har testats på VTT. A2-sl, d0 -brandklassen som påvisar utmärkt brandtålighet är särskilt eftertraktad i offentliga och affärsbyggen.

 

Materialens utsläpp påverkar rumsluftens kvalitet

Puucomp viilulevytByggmaterial delas in i tre utsläppsklasser som övervakas av Rakennustietosäätiö. Den bästa klassen är M1-märkt. Den berättar att produkten testats i ett opartiskt laboratorium i fyra veckor och uppfyller kraven som ställs för M1-klassen. Klassificeringen ställer krav endast på kemiska utsläpp som utsöndras från materialen i rumsluften, alltså för emissionen. Inneluftens kvalitet är ett aktuellt orosmoment. Vid sidan av andra faktorer som påverkar luftkvaliteten sker det även från byggmaterial långsamt utsläpp av kemiska substanser, och dessa vill man naturligtvis minimera.

Produkterna testas för följande egenskaper:

 • flyktiga organiska ämnen TVOC 
 • formaldehyd HCOH 
 • ammoniak NH3 
 • karcinogener 
 • lukter

Utsläppklassbeteckningen är i sig inte obligatorisk för inredningsskivor. Puucomp erbjuder M1-testade lösningar som standard, för att det alltid ska finnas ett så utsläppsfritt alternativ som möjligt.

 

För fanerskiva är träets ursprungscertifikat viktigt

Då en fanerskiva kan bestå av hundratals olika träfanerytor, bör man ha kontroll över träets ursprung. Träprodukter från okända källor ingår inte i en ansvarskännande aktörs, inte heller i en ansvarskännande konsuments intresse. Ursprungsintyg intresserar särskilt dem som bygger offentliga utrymmen eller affärsutrymmen. Ett miljöbesparande sätt att använda även exotiska trädarter i inredningen är fanerprodukter. På detta sätt kan man av en träkvadratmeter få upptill 800 m2 elegant yta.

Träfaner som används i Puucomp-skivorna har alltid ursprungscertifikat

 

 

Ladda ner Puucomps tekniska broschyr! (pdf)