<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sertifiointi varmistaa että sisustuslevy toimii

By Terhi Bergius

Sisustuslevyn tärkeimmät ominaisuudet - lujuus, paloturva ja päästöttömyys

 

Sisäverhouslevyiltä edellytetään monien teknisten vaatimusten täyttämistä, jotta ne sopivat tarkoitukseensa. Tärkeimmät sisustuslevyn ominaisuudet liittyvät turvallisuuteen: rakenteiden lujuuteen, paloturvaan ja päästöihin.

Lisäksi tuotteilta voidaan odottaa mm. alkuperätodistuksia, ympäristösertifikaatteja sekä maakohtaisten määräysten mukaisten ominaisuuksien todentamista. Koska rakentamista valvotaan sekä paikallisesti että kansallisesti, erilaisten standardien ja laatumerkkien viidakko on sakea.

 

Rakentamisen eri osapuolet arvostavat huolettomuutta

 

Sertifikaattien avulla kaikki rakentamisprojektin osapuolet voivat varmistua siitä, että tuotteet täyttävät kaikki turvallisuus- ja viranomaismääräykset. Sertifioidun tai luokitellun tuotteen voi ostaa huoletta, koska vaatimusten täyttämisestä löytyy viralliset dokumentit.

Ympäristöministeriö edellyttää, että rakennustuotteiden on oltava turvallisia ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa terveydelle. Niitä voi käyttää, kun ne täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat

 • rakenteiden lujuutta ja vakautta
 • paloturvallisuutta
 • terveellisyyttä
 • käyttöturvallisuutta
 • esteettömyyttä
 • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä
 • energiatehokkuutta

Suomen rakentamismääräykset on koottu Ympäristöministeriön sivuille.

 

Sisustuslevyjen tekninen toimivuus, suoritustaso ja harmonisointi 

 

Seinä- ja kattorakenteiden pitää olla sekä teknisesti että toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Euroopassa CE-merkintä helpottaa erilaisten, myös eri materiaaleista valmistettujen, tuotteiden keskinäistä vertailua. Siitä on hyötyä rakennussuunnittelijoille ja kuluttajille, koska rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksia on helpompi verrata toisiinsa. 

 

Puucompin sisustuslevyt ovat CE-merkittyjä

 

CE-merkityn tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan aina samalla tavalla. Merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset. CE-merkittyjen tuotteiden testaus on tehty harmonisoidun tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä ja se on ilmoitetun suoritustason mukainen. Suoritustaso ilmoitetaan suoritustasoilmoituksella DoP (Declaration of Performance). Vasta suoritustasoilmoituksesta näkee mihin käyttöön tuote todellisuudessa sopii.

Kyseessä ei siis ole laatumerkki, joten CE-merkintä ei yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa. Se on aina arvioitava erikseen aiotun rakennuskohteen ja sen käytön, paikallisten olosuhteiden sekä rakentamismääräysten vaatimusten perusteella.

 

Paloturvallisuus kuuluu laadukkaaseen sisustukseen 

 

Suomessa Ympäristöministeriö on laatinut asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta. Rakennukset jaetaan Suomessa kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. Käyttötarkoitus ja käyttötapa määrittävät mitä paloturvaominaisuuksia rakennusmateriaalien tulee täyttää. Materiaalit jaetaan luokkiin sen mukaan miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, leviämiseen, savun tuottoon ja palavaan pisarointiin.

Saman rakennuksen eri osissa voidaan vaatia toisistaan poikkeavia palo-ominaisuuksia: esimerkiksi rappukäytävien ja muiden poistumisteiden sisäpinnat on varustettava paloluokaltaan erinomaista palonkestävyyttä osoittavilla sisustuslevyillä.

Modernit puutuotteet tarjoavat uusia mahdollisuuksia paloturvallisten sisustusten toteuttamiseen. Suomen ensimmäinen vaativamman A2-paloluokan täyttävä puuviilupintainen sisustuslevy on Puucompin valmistama. Tuote on testattu VTT:llä. Erinomaista palonkestävyyttä osoittava A2-s1, d0 -paloluokka on erityisen kysyttyä julkisissa - ja liikerakentamisen kohteissa.

 

Materiaalien päästöt vaikuttavat huoneilman laatuun 

 

Rakennusmateriaalit on jaettu kolmeen päästöluokkaan, joita valvoo Rakennustietosäätiö. Niistä paras on M1-merkki. Se kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja on täyttänyt neljän viikon iässä M1-luokalle asetetut vaatimukset. Luokitus asettaa vaatimuksia ainoastaan materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Sisäilman laatu on ajankohtainen huolenaihe. Muiden ilman laatuun vaikuttavien tekijöiden lisäksi rakennusmateriaaleissa tapahtuu pikku hiljaa kemiallisten aineiden päästöjä, jotka halutaan luonnollisesti minimoida. 

Tuotteista testataan seuraavat ominaisuudet: 

 • haihtuvat orgaaniset yhdisteet TVOC 
 • formaldehydi HCOH 
 • ammoniakki NH3 
 • karsinogeenit 
 • hajut

Päästöluokitusmerkintä ei sinänsä ole sisustuslevyille pakollinen. Puucomp tarjoaa M1-testatut ratkaisut vakiona, jotta sisustukseen olisi aina käytettävissä mahdollisimman päästötön vaihtoehto.

 

Viilulevylle puun alkuperäsertifikaatti on tärkeä

 

Kun sisustuslevyyn voi saada satoja erilaisia puuviilupintoja, puun alkuperäasiat on hallittava. Tuntemattomista lähteistä tuleva puutuote ei kuulu vastuullisen toimijan eikä vastuullisen asiakkaan intresseihin. Alkuperätodistus kiinnostaa erityisesti julkisia kohteita sekä liiketiloja rakentavia.Ympäristöä säästävä tapa käyttää eksoottisiakin puulajeja sisustuksessa on viilupinnoite. Näin yhdestä puukuutiometristä saadaan jopa 800 m2 upeaa pintaa.

Puucomp-levyissä käytetyt puuviilut ovat aina alkuperäsertifioituja.

Puucomp Tekninen Opas

Lataa PDF Puucomp Tekninen Opas

 

Tilaa blogi sähköpostiisi